old

News Update

[columns ]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-010
20 Feb 2014 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-01118 Jan 2013 by Siyasi Taqdeer[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-009
28 Mar 2011 by Daily Sahafat & Hamara Samaz
[/column]
[/columns]

[columns ]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-008-1
5 Dec 2014 by Siyasi Taqdeer
[/column]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-008
5 Jan 2014 by Siyasi Taqdeer
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-007
5 Dec 2014 by Daily Sahafat
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-006
8 Dec 2014 by Hind News & Inquilab
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-005
5 Dec 2014 by Daily Sahafat
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-004
8 Dec 2014 by Hindustan Exp. & Roznama Khabrein
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
3-003
22 Jun 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-002
15 Aug 2011 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-001
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]

Ayaz-Hashmi-003
8 Dec 2014 by Khabr Nama & Siyasi Taqdeer

[/column]

[column size=”1/3″]
3-002
3 Jun 2009 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
3-001
7 Sep 2012 by Hindustan Exp.
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
3-001
7 Sep 2012 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
3-001-(3)
28 Jun 2009 by Hindustan Exp. & Sahafat
[/column]

[column size=”1/3″]
3-001-(2)
15-21 Jun 2009 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-117
15 Jun 2004
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-116
32 Jan 2000
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-114
21 Oct 2000 by Jagran
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-113
3 Feb 2004
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-112
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-111
30 Aug
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-110
5 Sep 2005 by Dainik Jagran
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-109
22 Jan 2004 by Amroha Samachar
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-108
20 Apr 2004 by Swatantra Bharat
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-105
27 Aug 2004 by Shah Times & Dainik Jagran | 25 Aug 2004 by Swatantra Bharat & Jansatta
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-104
24 Aug 2004 by Shah Times & Dainik Jagaran
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-103
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-101
24 Apr 2006
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-100
15-21 Apr 2006
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-099
29 Aug 2008 & 15 Dec 2008 by Hamara Samaj
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-098
23 Sep 2009
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-097
5 & 6 Jul
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-096
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-095
20 Apr 2009 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-094
2 Jul
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-093
24 Apr 2006
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-092
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-091
29 Aug 2008 by Hamara Samaj
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-090
26 Jan 2009 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-089
10 May 2009 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-088
18 May 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-087
25 May 2009 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-086
11 May 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-085
8 Jun 2009 by Sahafat & Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-084
10 May 2009 by Sahafat
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-083
4 May 2009 by Amdel News & Sahafat
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-082
29 Jun 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-081
29 jun – 5 Jul 2009 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-080
29 jun – 5 Jul 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-079
19 Jun 2009 by Hindustan Exp. | 22-28 Jun 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-078
7 Jul 2009 by Hindustan Exp. | 6-12 Jul 2009 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-077
18 May 2009 by Sahafat
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-076
13 Jul 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-075
19 & 29 May 2009 by Hindustan Exp.
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-074
17 Jul 2009 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-073
20-26 Jul 2009 by amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-072
20-26 Jul 2009 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-071
27 Jul 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-070
27 Jul – 2 Aug 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-069
4 Aug 2009 by Hindustan Exp. | 3-9 Aug 2009 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-068
19 Aug 2009 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-067
17 Aug 2009 by Amdel News | 24 Aug 2009 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-066
4 Aug 2009 by Daily Sahafat
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-065
9 Aug 2009 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-064
5 Sep 2009 by Sahafat | 31 Aug 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-063
31 Aug 2009 by Hindustan Exp. | 24 aug 2009 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-062
7-13 Sep 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-061
14 Sep 2009 by Amdel News | 15 Sep 2009 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-060
9 Nov 2014 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-059
28 Dec – 3 Jan 2009-10 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-058
28 Dec – 3 Jan 2009-10 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-057
30 Nov & 7 – 13 Dec 2009 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-056
14 Dec 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-055
23 Nov 2009
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-054
16 & 23 Nov 2009 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-053
30 Nov 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-052
1-7 Mar 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-051
26 Feb 2010 by Hindustan Exp.
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-050
21-22 Feb 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-049
26 Feb 2010 by Awam-e-Hind & Hamara Samaj
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-048
3 Mar 2010 by Aftab-E-Hind | 26 Feb 2010 by Sada-E-Watan
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-047
8 & 15 Mar 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-046
17 Apr 2010 by Sahafat
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-045
12 Mar 2010 by Aftab-e-Hind | 16 Mar 2010 by Hindustan Exp. | 29 Mar 2010 by Amdel New
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-044
28 Mar 2010 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-043
24 & 26 Apr 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-042
23 Apr 2010 by Hindustan Exp. | 3 May 2010 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-041
10 May 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-040
23 Apr 2010 by Sahafat | 3 May 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-039
24 May & 7 Jun 2010 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-038
5 May 2010 by Hindustan Exp. | 7 May 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-037
5 Jul 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-036
5 Jun 2010 by Hindustan Exp. | 14 Jun 2010 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-035
25 Jun 2010 by Hindustan Exp. | 21 Jun, 28 Jun – 4 Jul 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-034
12 Jul 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-033
12, 19-25 Jul 2010 by Amdel News
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-032
16 Aug 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-031
23 Aug 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-030
5 & 25 Jun 2010 by Hindustan Exp.
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-029
15 Aug 2010 by Hindustan Exp. | 30 Aug 2010 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-028
26 Jul
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-027
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-026
30 Dec 2011 by Hindustan Exp. & Hamara Samaj
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-025
30 Dec 2011 by Sahafat | 1 Jan 2011 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-024
8 Sep 2011 by Zadid Mail
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-023
17 Sep 2011 by Zadid Mail
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-022
15 Feb 2012 by Zadid mail & Hamara Samaj
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-021
6 Feb 2012 by Zadid Mail & Hamara Samaj
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-020
21 feb 2012 by Zadid Mail & Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-019
15 Feb 2012 by Zadid Mail & Hamara Samaj
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-018
21 Feb 2012 by akbar | 26 Feb 2012 by Hindustan Exp.
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-017
26 Mar 2012 by Daily Sahafat & Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-016
26 Mar 2012 by The Inquilab
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-015
10 May 2012 by Zadid Mail , Hamara Samaj & Rojnama
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-013
3 & 16 Aug 2012 by Hindustan Exp.
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-012
14 Sep 2012 by Zadid Mail
[/column]

[columns size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-093
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-118
18 Sep 2000 by Amar Ujala
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-102
27 Apr 2009 by Amdel News
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-107
5 Sep 2005 by Veer Arjun
[/column]
[/columns]

[columns]
[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-106
27 Aug 2004 by News Leader | 1 Sep 2004 by Shah Times & Swatantra Bharat
[/column]

[column size=”1/3″]
Ayaz-Hashmi-115
3 Feb 2004
[/column]
[/columns]